اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

Cbt Labs Training

بستن
این موضوع بسته شده است.
X
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  Cbt Labs Training

  CBT LABS TRAINING -- SET OF 16 CDS  * Train Signal Video CBT Labs 03 - Web Servers
  * Train Signal Video CBT Labs 04 - DNS Servers
  * Train Signal Video CBT Labs 05 - DHCP Servers in W2k and W2k3 Servers
  * Train Signal Video CBT Labs 06 - WINS Infrastructure
  * Train Signal Video CBT Labs 07 - Internet Gateways
  * Train Signal Video CBT Labs 08 - Virtual Private Networks
  * Train Signal Video CBT Labs 09 - Routers And Packet Filters
  * Train Signal Video CBT Labs 10 - Server Security
  * Train Signal Video CBT Labs 11 - Network Security
  * Train Signal Video CBT Labs 12 - Advanced Security
  * Train Signal Video CBT Labs 13 - Windows XP MCSE Exam 70-270 Training
  * Train Signal Video CBT Labs 14 - Group Policy
  * Train Signal Video CBT Labs 15 - RIS and Ghost And AD Disaster Recovery
  * Train Signal Video CBT Labs 16 - Sites And Services
  * Train Signal Video CBT Labs 19 - Cisco Routing

  کد:
   COVERS 
  ===== 
  http://rapidshare.com/files/14143660/Train_Signal_CD_Covers.rar 
   
  CD1 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14190547/cyber_cbt_cd1.part1.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14190710/cyber_cbt_cd1.part2.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14190779/cyber_cbt_cd1.part3.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14190808/cyber_cbt_cd1.part4.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14144958/cyber_cbt_cd1.part5.rar 
   
  CD2 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14213975/cyber_cbt_cd2.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14219230/cyber_cbt_cd2.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14246625/cyber_cbt_cd2.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14247344/cyber_cbt_cd2.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14247736/cyber_cbt_cd2.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/14254184/cyber_cbt_cd2.part06.rar 
  7. http://rapidshare.com/files/14284340/cyber_cbt_cd2.part07.rar 
  8. http://rapidshare.com/files/14284406/cyber_cbt_cd2.part08.rar 
  9. http://rapidshare.com/files/14284428/cyber_cbt_cd2.part09.rar 
  10. http://rapidshare.com/files/14201053/cyber_cbt_cd2.part10.rar 
   
  CD3 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14312291/cyber_cbt_cd3.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14303274/cyber_cbt_cd3.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14303551/cyber_cbt_cd3.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14339138/cyber_cbt_cd3.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14339126/cyber_cbt_cd3.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/14339114/cyber_cbt_cd3.part06.rar 
  7. http://rapidshare.com/files/14339079/cyber_cbt_cd3.part07.rar 
  8. http://rapidshare.com/files/14357870/cyber_cbt_cd3.part08.rar 
  9. http://rapidshare.com/files/14366894/cyber_cbt_cd3.part09.rar 
   
  CD4 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14380273/cyber_cbt_cd4.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14514323/cyber_cbt_cd4.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14546935/cyber_cbt_cd4.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14557973/cyber_cbt_cd4.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14568953/cyber_cbt_cd4.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/14584869/cyber_cbt_cd4.part06.rar 
  7. http://rapidshare.com/files/14598215/cyber_cbt_cd4.part07.rar 
  8. http://rapidshare.com/files/14368651/cyber_cbt_cd4.part08.rar 
   
  CD5 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14608108/cyber_cbt_cd5.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14617346/cyber_cbt_cd5.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14625316/cyber_cbt_cd5.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14633063/cyber_cbt_cd5.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14640234/cyber_cbt_cd5.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/14645562/cyber_cbt_cd5.part06.rar 
   
  CD6 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14650161/cyber_cbt_cd6.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14654363/cyber_cbt_cd6.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14665679/cyber_cbt_cd6.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14673447/cyber_cbt_cd6.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14683952/cyber_cbt_cd6.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/14659965/cyber_cbt_cd6.part06.rar 
   
  CD7 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14745813/cyber_cbt_cd7.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14760100/cyber_cbt_cd7.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14722641/cyber_cbt_cd7.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14773126/cyber_cbt_cd7.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14784282/cyber_cbt_cd7.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/14694545/cyber_cbt_cd7.part06.rar 
   
  CD8 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14795545/cyber_cbt_cd8.part1.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14805767/cyber_cbt_cd8.part2.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14813628/cyber_cbt_cd8.part3.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14815042/cyber_cbt_cd8.part4.rar 
   
  CD9 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14825583/cyber_cbt_cd9.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14831217/cyber_cbt_cd9.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14840108/cyber_cbt_cd9.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14850051/cyber_cbt_cd9.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14861285/cyber_cbt_cd9.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/14872571/cyber_cbt_cd9.part06.rar 
  7. http://rapidshare.com/files/14884840/cyber_cbt_cd9.part07.rar 
  8. http://rapidshare.com/files/14898382/cyber_cbt_cd9.part08.rar 
  9. http://rapidshare.com/files/14910976/cyber_cbt_cd9.part09.rar 
  10. http://rapidshare.com/files/14915654/cyber_cbt_cd9.part10.rar 
   
  CD10 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14925003/cyber_cbt_cd10.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14934810/cyber_cbt_cd10.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14943732/cyber_cbt_cd10.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14951099/cyber_cbt_cd10.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14957352/cyber_cbt_cd10.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/14820405/cyber_cbt_cd10.part06.rar 
   
  CD11 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/14967544/cyber_cbt_cd11.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/14970958/cyber_cbt_cd11.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/14973559/cyber_cbt_cd11.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/14978008/cyber_cbt_cd11.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/14985782/cyber_cbt_cd11.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/14962695/cyber_cbt_cd11.part06.rar 
   
  CD12 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/15042561/cyber_cbt_cd12.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/15053260/cyber_cbt_cd12.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/15309018/cyber_cbt_cd12.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/15259930/cyber_cbt_cd12.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/15269348/cyber_cbt_cd12.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/15278275/cyber_cbt_cd12.part06.rar 
  7. http://rapidshare.com/files/15285486/cyber_cbt_cd12.part07.rar 
  8. http://rapidshare.com/files/15248694/cyber_cbt_cd12.part08.rar 
  9. http://rapidshare.com/files/15226520/cyber_cbt_cd12.part09.rar 
   
   
  CD13 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/15296676/cyber_cbt_cd13.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/15301787/cyber_cbt_cd13.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/15317792/cyber_cbt_cd13.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/15414295/cyber_cbt_cd13.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/15423669/cyber_cbt_cd13.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/15434591/cyber_cbt_cd13.part06.rar 
  7. http://rapidshare.com/files/15291313/cyber_cbt_cd13.part07.rar 
  8. http://rapidshare.com/files/15094602/cyber_cbt_cd13.part08.rar 
  9. http://rapidshare.com/files/15016886/cyber_cbt_cd13.part09.rar 
   
  CD14 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/15447685/cyber_cbt_cd14.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/15453478/cyber_cbt_cd14.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/15441478/cyber_cbt_cd14.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/15457978/cyber_cbt_cd14.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/15462684/cyber_cbt_cd14.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/15472950/cyber_cbt_cd14.part06.rar 
  7. http://rapidshare.com/files/15496870/cyber_cbt_cd14.part07.rar 
  8. http://rapidshare.com/files/15483878/cyber_cbt_cd14.part08.rar 
  9. http://rapidshare.com/files/15511170/cyber_cbt_cd14.part09.rar 
  10. http://rapidshare.com/files/15537522/cyber_cbt_cd14.part10.rar 
  11. http://rapidshare.com/files/15551749/cyber_cbt_cd14.part11.rar 
  12. http://rapidshare.com/files/15711974/cyber_cbt_cd14.part12.rar 
  13. http://rapidshare.com/files/15203523/cyber_cbt_cd14.part13.rar 
   
  CD15 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/15571141/cyber_cbt_cd15.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/15581320/cyber_cbt_cd15.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/15590698/cyber_cbt_cd15.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/15598018/cyber_cbt_cd15.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/15604316/cyber_cbt_cd15.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/15610099/cyber_cbt_cd15.part06.rar 
  7. http://rapidshare.com/files/15615207/cyber_cbt_cd15.part07.rar 
  8. http://rapidshare.com/files/15620520/cyber_cbt_cd15.part08.rar 
  9. http://rapidshare.com/files/15694115/cyber_cbt_cd15.part09.rar 
  10. http://rapidshare.com/files/15727643/cyber_cbt_cd15.part10.rar 
  11. http://rapidshare.com/files/15742084/cyber_cbt_cd15.part11.rar 
  12. http://rapidshare.com/files/15560837/cyber_cbt_cd15.part12.rar 
   
  CD16 
  ==== 
  1. http://rapidshare.com/files/15762786/cyber_cbt_cd16.part01.rar 
  2. http://rapidshare.com/files/15770025/cyber_cbt_cd16.part02.rar 
  3. http://rapidshare.com/files/15777933/cyber_cbt_cd16.part03.rar 
  4. http://rapidshare.com/files/15784614/cyber_cbt_cd16.part04.rar 
  5. http://rapidshare.com/files/15789262/cyber_cbt_cd16.part05.rar 
  6. http://rapidshare.com/files/15793629/cyber_cbt_cd16.part06.rar 
  7. http://rapidshare.com/files/15798803/cyber_cbt_cd16.part07.rar 
  8. http://rapidshare.com/files/15804457/cyber_cbt_cd16.part08.rar 
  9. http://rapidshare.com/files/15750291/cyber_cbt_cd16.part09.rar 
   
   
  All files Password: www.projectw.org


  #2
  لطفا ترتیب سی دی ها را مشخص نمایند بعنوان مثال بنده private را خواستم ، routersرا دانلود نمودیم،
  باتشکر

  کامنت


   #3
   I do'nt know...it just copy&paste

   کامنت


    #4
    CBT Nuggets MCSE Study Guide - Exam Pack 70-297

    CBT Nuggets MCSE Study Guide - Exam Pack 70-297
    کد:
    http://rapidshare.com/files/41582823/CBT70-297.part1.rar
    http://rapidshare.com/files/41586826/CBT70-297.part2.rar
    http://rapidshare.com/files/41587150/CBT70-297.part3.rar

    CBT Nuggets MCSE Study Guide - Exam Pack 70-294
    کد:
    http://rapidshare.com/files/41577178/cbt70-294.part1.rar
    http://rapidshare.com/files/41579823/cbt70-294.part2.rar
    http://rapidshare.com/files/41580359/cbt70-294.part3.rar

    CBT Nuggets MCSE Study Guide - Exam Pack 70-293
    کد:
    http://rapidshare.com/files/41567741/cbt70-293.part1.rar
    http://rapidshare.com/files/41570167/cbt70-293.part2.rar
    http://rapidshare.com/files/41574496/cbt70-293.part3.rar

    CBT Nuggets MCSE Study Guide - Exam Pack 70-291
    کد:
    http://rapidshare.com/files/41743742/cbt70-291.part1.rar
    http://rapidshare.com/files/41746826/cbt70-291.part2.rar
    http://rapidshare.com/files/41750615/cbt70-291.part3.rar
    http://rapidshare.com/files/41751030/cbt70-291.part4.rar
    CBT Nuggets MCSE Study Guide - Exam Pack 70-290
    کد:
    http://rapidshare.com/files/41732422/CBT70-290.part1.rar
    http://rapidshare.com/files/41737153/CBT70-290.part2.rar
    http://rapidshare.com/files/41740151/CBT70-290.part3.rar
    http://rapidshare.com/files/41740898/CBT70-290.part4.rar
    CBT Nuggets MCSE Study Guide - ISA Server 2004

    کد:
    http://rapidshare.com/files/41756821/CBTISAServer2004.part1.rar
    http://rapidshare.com/files/41759625/CBTISAServer2004.part2.rar
    http://rapidshare.com/files/41761789/CBTISAServer2004.part3.rar

    کامنت


     #5
     آقای بهروزی سلام با تشکر از زحماتتون
     اگه بخواهیم که برخی از Cd ها رو از شما تهیه کنیم -چطور میتونیم؟
     -در ضمن به موبایلی که در پروفایل تون گذاشتید اصلا جواب نمیدید؟چطور میتونیم با شما تماس مستقیم بگیریم؟

     کامنت


      #6
      سلام
      موبایل که اگر کار داشته باشم یا جایی باشم که امکان جواب دادن نباشه , بر نمی دارم و گرنه ...
      cdها هم من خودم نمی فروشم....چند نفرم که خواستن , فرستادمشون پیش داداش کوچیکم که با 20% تخفیف نسبت به جاهای دیگه بهشونبفروشه تا یه چیزی هم گیرش بیاد

      کامنت


       #7
       پس یک شماره ای از دادشتون بدید.
       ممنون می شم.

       کامنت


        #8
        آقای بهروزی یک شماره ای از داداشتون رو برام بگذارید.
        ممنون

        کامنت


         #9
         سلام
         اول یه لیست از چیزهایی که می خواین بفریتسن ببینیم داریم یا نه...این قصیه لطفا با ایمیل دنبال کنید
         reza [at] behroozi.info

         کامنت


          #10
          سلام
          دیر رسیدیم فایل هل پاک شده ...
          از زحماتتون ممنونم
          نماینده فروش هاست و سرور های اختصاصی و مجازی SUBHOSTING.NET در ایران
          مکان سرورها : کارولینا - آمریکا
          • دامنه

          آنلاین: subhosting

          فروش مستقیم VPS های لینوکس subhosting.net در ایران


          کامنت


           #11
           با سلام من به خدا سر درگم شدم يكي به من بگه من هر كدوم و خواستم دانلود كنم فايلش پاك شده بود يكي به من كمك كنه نياز دارم

           کامنت

           در حال انجام ...
           X