اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

کنترل پهنای باند بر اساس ip

بستن
این موضوع بسته شده است.
X
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

 • کنترل پهنای باند بر اساس ip

  سلام
  در شرکتمان می خواهیم سرویس کولو کیشن سرور بدیم و هزینه رو براساس سرعت و ترافیک استفاده کنیم
  سرعت رو می تونم در روتر تنظیم کنم اما بحث محاسبه ترافیک باقی مونده شما چه پیشنهادی دارید؟
  www.sepehronline.com

 • #2
  از raduis باید استفاده کنید و به ip ها ترافیک اختصاص دهید

  کامنت


  • #3
   چند جور میشه
   یک سری که نمی خوان خرج کنن میان میانگین مصرف ماه رو نگاه می کند و مثلا میانگین 2 مگ بر ثانیه هست،حالا میگن سرور مثلا توی 20 روز 24 ساعت با سرعت 2 مگ چقدر دانلود کرده،میشه معیار حجم!
   یک سری ها هم نرم افزار نوشتن که میاد از توی روتر یا سوییچ مقدار مصرف رو می خونه و کانتر رو صفر می کنه و توی یک دیتابیس ذخیره می کنه
   راحتترین هم اینه که روتر بشه لینوکس و یک برنامه روی اون نوشته بشه تا با استفاده از iptables امار رو در بیاره
   http://www.cyberciti.biz/faq/linux-c...ic-accounting/
   http://trafip.securityorg.net/
   http://www.linksysinfo.org/index.php...itoring.33412/

   این خیلی کمک میکنه،نمونه اسکریپت هم گذاشته
   http://openvz.org/Traffic_accounting_with_iptables
   آخرین ویرایش توسط shiraz; در تاریخ/ساعت 2013/12/08, 09:33 PM.

   کامنت


   • #4
    How-To use iptables as a Bandwidth monitoring tool
    How-To use iptables as a Bandwidth monitoring tool

    ################################################## #######################
    # Searchable Keywords: iptables bandwidth #
    ################################################## #######################    Summary:
    You wouldn't think you could actually use iptables to
    monitor bandwidth, ports interfaces and more. If you
    have a machine that has iptables and you are already
    behind a firewall and don't need any special filtering
    done for that host and sometimes even if you do. This
    method could give a cheap and easy way to monitor
    bandwidth, ports or interfaces.

    ------- Setup the rules to collect the data --------

    Our example will monitor will 3 interfaces on a Red Hat
    host.

    - # uname -a
    Linux linuxhost.mydomain.com 2.6.18-194.el5 #1 SMP Mon Mar 29 22:10:29 EDT 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    - # rpm -qa |grep iptable
    iptables-1.3.5-5.3.el5_4.1
    iptables-ipv6-1.3.5-5.3.el5_4.1
    - # chkconfig --list iptables
    iptables 0:off 1:off 2:off 3:on 4:off 5:on 6:off

    - You can run these from the cmd line or you can put them in a script.
    - Once you run them from the cmd line you can make them permmant by
    running "iptables-save" of you can flush them away with "iptables -F"


    Create out new chains:
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -N interf-1
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -N interf-2
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -N interf-3

    Append to the INPUT chain to jump to the new chains:
    NOTE: the "-i" option can only be used on chains INPUT, FORWARD and PREROUTING
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A INPUT -i eth0 -j interf-1
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A INPUT -i eth1 -j interf-2
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A INPUT -i eth2 -j interf-3
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A OUTPUT -j interf-1
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A OUTPUT -j interf-2
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A OUTPUT -j interf-3

    Associate a IP/interface:
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A interf-1 -d 172.23.18.184/32
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A interf-2 -d 172.23.18.185/32
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A interf-3 -d 172.23.18.190/32
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A interf-1 -s 172.23.18.184/32
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A interf-2 -s 172.23.18.185/32
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -A interf-3 -s 172.23.18.190/32

    List our new rules:
    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    interf-1 all -- anywhere anywhere
    interf-2 all -- anywhere anywhere
    interf-3 all -- anywhere anywhere

    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination

    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    interf-1 all -- anywhere anywhere
    interf-2 all -- anywhere anywhere
    interf-3 all -- anywhere anywhere

    Chain interf-1 (2 references)
    target prot opt source destination
    all -- anywhere linuxhost
    all -- linuxhost anywhere

    Chain interf-2 (2 references)
    target prot opt source destination
    all -- anywhere linuxhost-2
    all -- linuxhost-2 anywhere

    Chain interf-3 (2 references)
    target prot opt source destination
    all -- anywhere linuxhost-3
    all -- linuxhost-3 anywhere


    List only the INPUT stats:
    Note the "pkts" and "bytes" columns

    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -v -n -L INPUT
    Chain INPUT (policy ACCEPT 25922 packets, 3509K bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    880 109K interf-1 all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    868 106K interf-2 all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    852 101K interf-3 all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0


    List only the OUTPUT stats:
    Note the "pkts" and "bytes" columns

    [root@linuxhost iptables-bw]# iptables -v -n -L OUTPUT
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 14500 packets, 1987K bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    426 40038 interf-1 all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    418 39418 interf-2 all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    411 38754 interf-3 all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

    NOTE: the same princple can be applied linux firewalls using the
    FORWARD chain to collect stats on interface use. Say for
    departments or subnets you need to log usage of or have
    quotas on.


    --------- A script to display the statistics ---------
    #----------------------------------------------------------------#
    #!/bin/sh
    ################################################## #######
    # Author: Gary Keen #
    # Date: 3/14/11 #
    # Descritption: A script to run iptables #
    # list against the existing iptables #
    # rule set. This script is dependant #
    # on the iptables rules in order to #
    # monitor IP traffic and usage. #
    # #
    # NOTE: See iptable rules for configuration that #
    # support this monitoring tool. Please feel free #
    # to tweak this script to fit what stats you wish #
    # to see. #
    # INFS="INPUT OUTPUT" I included these chains because #
    # they display holistic stats on the host. #
    # To reset the stats you can accomplish this in #
    # several ways. 1) saving the rules and then #
    # restarting iptables.
    # #
    ################################################## #######
    #
    IPTBLS=/sbin/iptables


    echo
    echo "Current iptables chains for IP interfaces"
    $IPTBLS -L INPUT | grep interf | awk '{print $1}'
    INFS=`$IPTBLS -L INPUT | grep interf | awk '{print $1}'`
    echo
    echo " We will now display the current packets and bytes."
    echo " for each interface."
    echo
    sleep 3

    while true
    do
    echo "#================================================ =============#"
    for INF in $INFS INPUT OUTPUT
    do
    echo $INF
    $IPTBLS -v -n -L $INF
    echo
    sleep 4
    done
    done

    #----------------------------------------------------------------#
    --- Results of script ---

    NOTE: packets and bytes on the left side. You can reset these stats
    by restarting iptables.


    Wed Apr 13 01:52:06 PDT 2011
    This shows the incoming IP traffic through network interfaces
    Chain interf-1 (2 references)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    1095M 1078G all -- * * 0.0.0.0/0 172.23.14.180
    436M 1037G all -- * * 172.23.14.180 0.0.0.0/0

    Wed Apr 13 01:54:06 PDT 2011
    This shows the incoming IP traffic through network interfaces
    Chain interf-2 (2 references)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    0 0 all -- * * 0.0.0.0/0 172.23.14.181
    300 14088 all -- * * 172.23.14.181 0.0.0.0/0

    Wed Apr 13 01:56:06 PDT 2011
    This shows the incoming IP traffic through network interfaces
    Chain interf-3 (2 references)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    0 0 all -- * * 0.0.0.0/0 172.23.14.182
    300 14088 all -- * * 172.23.14.182 0.0.0.0/0

    Wed Apr 13 01:58:06 PDT 2011
    This shows the incoming IP traffic through network interfaces
    Chain interf-4 (2 references)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    315 14796 all -- * * 0.0.0.0/0 172.23.14.183
    300 14088 all -- * * 172.23.14.183 0.0.0.0/0

    کد:
    http://www.leftlogical.net/How-Tos/iptables_bandwidth_monitoring.html

    کامنت


    • #5
     اینم خوبه
     http://www.ntop.org/products/ntop/

     کامنت

     در حال انجام ...
     X