اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

نصب pppoe سرور بر روی لینوکس

بستن
این موضوع بسته شده است.
X
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

 • نصب pppoe سرور بر روی لینوکس

  سلام
  می خواستم بدونم چطور می تونم در لینوکس pppoe server راه بیاندازم و به رادیوس وصل کنم
  لینوکس هم centos هست
  مرسی

 • #2
  مانند pptpd ولی package فرق میکند.
  لحظه ای پاک بزرگ دل به دریا زد و رفت

  کامنت


  • #3
   Setting up the pppoe server on linux


   1.1 Installing the server


   Copy the pppoe server sources from /home/software/6.2/SRPMS/rp-pppoe-3.5-1.src.rpm to your netfence box under the directory /usr/src/redhat/SRPMS/. Then issue the following commands:


   > cd /usr/src/redhat/SRPMS
   > rpm -rebuild rp-pppoe-3.5.1.src.rpm


   > cd ../RPMS/i386/


   > rpm -Uvh rp-pppoe-3.5-1.i386.rpm


   It might be that you have to install some additional packages in order to fullfill some dependencies. If you already have a binary rpm, the you only have to install it:
   > rpm -Uvh rp-pppoe-3.5-1.i386.rpm
   1.2 Configurating the server


   In the /etc/ppp/ directory there are now two configuration files:


   > l pppoe*
   -rw-r-r- 1 root root 4562 Jan 17 15:43 pppoe.conf


   -rw-r-r- 1 root root 104 Jan 17 15:43 pppoe-server-options


   The file pppoe-sever-options contains the options that are passed to the ppp daemon after the pppoe server has established the connection. Here is a example of such a file:


   # PPP options for the PPPoE server
   require-pap


   login


   lcp-echo-interval 10


   lcp-echo-failur 4


   require-pap
   means that the client has to use the pap protocoll for authentication
   login
   tells the pppd to use the system password database for authenticating the peer using PAP, and record the user in the system wtmp file. Note that the peer must have an entry in the /etc/ppp/pap-secrets file as well as the system password database to be allowed access.
   lcp-echo-interval
   If this option is given, pppd will send an LCP echo-request frame to the peer every n seconds. Normally the peer should respond to the echo-request by sending an echo-reply. This option can be used with the lcp-echo-failure option to detect that the peer is no longer connected.
   lcp-echo-failure
   lcp-echo-failure n If this option is given, pppd will presume the peer to be dead if n LCP echo-requests are sent without receiving a valid LCP echo-reply. If this happens, pppd will terminate the connection. Use of this option requires a non zero value for the lcp-echo-interval parameter. This option can be used to enable pppd to terminate after the physical connection has been broken (e.g., the modem has hung up) in situations where no hardware modem control lines are available.
   For more options see man pppd.
   The file pap-secrets:


   # Secrets for authentication using PAP


   # client server secret IP addresses


   MyUserName * CX2345 192.168.232.65

   This entry in the pap-secrets file means that the ppp client with the username ``MyUserName'' and password ``CX2345'' can login from any server and gets assigned the ip address 192.168.232.65 then.


   The file pppoe.conf file is only used by the adsl-start, adsl-stop, adsl-connect and adsl-status shell scripts. It is *not* used in any way by the "pppoe" server.


   1.3 Running the server


   Make sure the ethernet device on which the pppoe server should listen is clean and up:


   > ip link set dev eth1 up
   Run the following command as root:
   > pppoe-server -I eth1 -C quirxi -L 192.168.10.1 -R 192.168.10.10
   -I
   this options specifies the device the pppoe server is listening.
   -C
   specifies which name to report as the access concentrator name. If not supplied, the host name is used.
   -L
   sets the local IP address. This is passed to spawned pppd processes. If not specified, the default is 10.0.0.1.
   -R
   sets the starting remote IP address. As sessions are established, IP addresses are assigned starting from ip. pppoe-server automatically keeps track of the pool of addresses and passes a valid remote IP address to pppd. If not specified, a starting address of 10.67.15.1 is used.
   For further options see man pppoe-server.


   کد:
   http://www.quirxi.net/misc/howtos/Pppoe-Howto/Pppoe-Howto.html

   کامنت


   • #4
    Install and configure PPPoE Server on Debian Squeeze

    For providing access via PPPoE it is required a PPPoE network access server (NAS) and a subscriber’s unit (PPPoE client).
    In this guide as a PPPoE network access server it is used a freeware packet rp-pppoe.

    Step1. First we need intenet access and 2 network cards (eth0 – WAN, eth1 – LAN).
    vim /etc/network/interfaces
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet static
    address 89.xxx.xxx.xxx #Your public IP address
    netmask 255.xxx.xxx.xxx #Your subnet mask
    gateway 89.xxx.xxx.xxx #Your gateway
    iface eth1 inet static
    address 192.168.4.254
    netmask 255.255.255.0
    Step2. Install ppp daemon:
    apt-get install ppp
    Step3. Get rp-pppoe from here and install it.Extract the archive:
    tar -zxf rp-pppoe-3.10.tar.gz

    Now compile it:
    cd rp-pppoe-3.10/src/
    ./configure
    make && make install

    Step4. Edit the PPPoE server options:
    vim /etc/ppp/pppoe-server-options
    The file looks like this:
    require-chap
    login
    lcp-echo-interval 10
    lcp-echo-failure 2
    ms-dns 8.8.8.8
    ms-dns 8.8.4.4
    netmask 255.255.255.0
    defaultroute
    noipdefault
    usepeerdns    Step5. Add usernames and passwords in the /etc/ppp/chap-secrets file:
    vim /etc/ppp/chap-secrets
    The file looks like this:
    # Secrets for authentication using CHAP
    # client server secret IP addresses
    #USERNAME SERVER PASSWORD CLIENT IP ADDRESS
    "user1" * "password1" 192.168.4.100
    "user2" * "password2" 192.168.4.101
    Step6. Now set up the IP addresses pool:
    We will assign the future clients one IP address from the 192.168.4.1 to 192.168.4.200 range.
    echo "192.168.4.1-200" > /etc/ppp/allip
    Step7. Start PPPoE server:
    pppoe-server -C isp -L 192.168.4.254 -p /etc/ppp/allip -I eth1

    Step8. Do not forget to enable packet forwarding between network interfaces:

    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    And set up NAT in order to provide internet access to the LAN computers:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.4.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    Enjoy.    کد:
    http://www.debian-tutorials.com/install-and-configure-pppoe-server-on-debian-squeeze

    کامنت


    • #5
     Linux PPPoE Server With RADIUS support

     In this tutorial I’ll show you how to configure Roaring Penguin PPPoE server, on Ubuntu 9.10 server (amd64). Check if you have PPP development files.


     nas100 ~ # dpkg -l | grep ppp
     ii ppp 2.4.5~git20081126t100229-0ubuntu2 Point-to-Point Protocol (PPP) - daemon
     ii pppconfig 2.3.18ubuntu2 A text menu based utility for configuring pp
     ii pppoeconf 1.18ubuntu1 configures PPPoE/ADSL connections
     and install ppp-dev:


     apt-get install ppp-dev
     Download rp-pppoer server from http://www.roaringpenguin.com/products/pppoe. Before compiling we need to install gcc:


     apt-get install gcc binutils
     Extract and install rp-pppoe:


     tar xvzf rp-pppoe-3.10.tar.gz
     cd rp-pppoe-3.10/src/
     ./configure --enable-plugin
     make && make install
     Don’t forget “–enable-plugin” – this will build pppd plugin.
     Now we need radiusclient support:


     apt-get install radiusclient1
     PPPoE server configuration file ( /etc/ppp/pppoe-server-options ) :


     # PPP options for the PPPoE server
     # LIC: GPL
     require-pap
     ms-dns xxx.xxx.xxx.xxx
     ms-dns xxx.xxx.xxx.xxx
     lcp-echo-interval 10
     lcp-echo-failure 5
     plugin radius.so
     plugin radattr.so
     debug
     kdebug 1
     require-pap – you can use PAP, CHAP or MS-CHAP
     ms-dns – sepcify DNS servers
     lcp-echo-interval n -If this option is given, pppd will send an LCP echo-request frame to the peer every n seconds. Normally the peer should respond to the echo-request by sending an echo-reply. This option can be used with the lcp-echo-failure option to detect that the peer is no longer connected.
     lcp-echo-failure n – If this option is given, pppd will presume the peer to be dead if n LCP echo-requests are sent without receiving a valid LCP echo-reply. If this happens, pppd will terminate the connection. Use of this option requires a non-zero value for the lcp-echo-interval parameter. This option can be used to enable pppd to terminate after the physical connection has been broken (e.g., the modem has hung up) in situations where no hardware modem control lines are available.


     Taken from syslog:


     Feb 1 07:04:51 hostname pppd[1433]: No response to 5 echo-requests
     Feb 1 07:04:51 hostname pppd[1433]: Serial link appears to be disconnected.
     Feb 1 07:04:51 hostname pppd[1433]: Connect time 488.3 minutes.
     Feb 1 07:04:51 hostname pppd[1433]: Sent 2157465 bytes, received 674186 bytes.
     Feb 1 07:04:51 hostname pppd[1433]: sent [LCP TermReq id=0x2 "Peer not responding"]
     In our configuration lcp-echo-interval is 10 sec. and lcp-echo-failure is 5 packets: if ppp cleint is dead, pppoe-server will disconnect ppp interface after 50 sec.


     plugin radius.so , plugin radattr.so – load RADIUS plugin and attributes.


     kdebug 1- Enable debugging code in the kernel-level PPP driver. The argument values depend on the specific kernel driver, but in general a value of 1 will enable general kernel debug messages.


     debug - Enables connection debugging facilities. If this option is given, pppd will log the contents of all control packets sent or received in a readable form.


     Now we need ppp radius client support. Install :


     apt-get install radiusclient1
     Configuration files are located in /etc/radiusclient/ :


     First edit /etc/radiusclient/radiusclient.conf :


     # General settings
     auth_order radius
     login_tries 4 # maximum login tries a user has
     login_timeout 60 # timeout for all login tries, if this time is exceeded the user is kicked out
     nologin /etc/nologin
     issue /etc/radiusclient/issue
     authserver xxx.xxx.xxx.xxx # set IP address of RADIUS authentication server
     acctserver xxx.xxx.xxx.xxx # set IP address of RADIUS accounting server
     servers /etc/radiusclient/servers # file holding shared secrets used for the communicationclient and server
     dictionary /etc/radiusclient/dictionary
     login_radius /usr/sbin/login.radius
     seqfile /var/run/radius.seq
     mapfile /etc/radiusclient/port-id-map
     default_realm
     radius_timeout 10 # time to wait for a reply from the RADIUS server
     radius_retries 3
     login_local /bin/login # program to execute for local login
     nas_identifier nas100 # set NAS indentifier name
     The seconf file we need to edit is /etc/radiusclient/servers :


     # Make sure that this file is mode 600 (readable only to owner)!
     #
     #Server Name or Client/Server pair Key
     #---------------- ---------------


     xxx.xxx.xxx.xxx RADIUS_server_secret
     That’s all, start the server :


     /usr/sbin/pppoe-server -L xxx.xxx.xxx.xxx -I vlan23 -I vlan25 -N 1200 -C rtr-nas100 -S nas100 -T 300 -k
     where:


     -I if_name — Specify interface (default eth0.)
     -T timeout — Specify inactivity timeout in seconds.
     -C name — Set access concentrator name.
     -L ip — Set local IP address.
     -S name — Advertise specified service-name.
     -N num — Allow ‘num’ concurrent sessions.
     -k — Use kernel-mode PPPoE.
     کد:
     http://blog.webdir.bg/linux-pppoe-server-with-radius-suuport/

     کامنت


     • #6
      اینم صفحه رسمی برنامه
      http://www.roaringpenguin.com/products/pppoe

      کامنت

      در حال انجام ...
      X