اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

درخواست راهنمایی و بررسی تنظیمات Load Balancing Using PCC

بستن
این موضوع بسته شده است.
X
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

 • درخواست راهنمایی و بررسی تنظیمات Load Balancing Using PCC

  با سلام
  این سناریو جهت لود بالانسینگ راهندازی کردم اگر ممکنه دوستان یه برسسی بکنن ببینن اشکال کارم کجاست بالانس انجام نمیشه ولی اگه لینکی قطع بشه لینک بعدی جایگزین میشه
  هدف بالانس یه خط pppoe و دو خط اینترنت با آی پی پابلیک
  کد:
  /interface ethernet
  set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes cable-settings=default comment="=======\
    ===========================Link 66 Internet===============================\
    ===" disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1600 \
    mac-address=01:15:F0:D8:78:87 mtu=1500 name=WAN-66 speed=100Mbps
  set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes cable-settings=default comment="=======\
    ===========================Link 67 Internet===============================\
    ===" disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes mac-address=\
    44:E2:31:82:53:30 mtu=1500 name=WAN-67 speed=100Mbps
  set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes cable-settings=default comment="=======\
    ===========================Local Internet Out Lan=========================\
    =========" disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes \
    mac-address=00:20:E1:26:1B:62 mtu=1500 name=LOCAL-OUT speed=100Mbps
  set 3 arp=enabled auto-negotiation=yes cable-settings=default comment="=======\
    ===========================ADSL +2 Device=================================\
    =" disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes mac-address=\
    00:12:85:10:92:4B mtu=1500 name=WAN-ADSL speed=100Mbps
  
  
  
  
  /interface pppoe-client
  add ac-name="" add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 comment="==\
    ================================PPPoE LINK================================\
    ==" dial-on-demand=no disabled=no interface=WAN-ADSL max-mru=1480 \
    max-mtu=1480 mrru=disabled name=pppoe-link password=1 profile=default \
    service-name="" use-peer-dns=no user=1
  
  
  /ip address
  add address=192.168.2.1/24 comment="==================================Local La\
    n==================================" disabled=no interface=LOCAL-OUT \
    network=192.168.2.0
  add address=192.168.91.2/24 comment="==================================ADSL+2 \
    Lan==================================" disabled=no interface=WAN-ADSL \
    network=192.168.91.0
  add address=192.16.0.2/32 comment="==================================WAN 66=\
    =================================" disabled=no interface=WAN-66 network=\
    192.16.0.1
  add address=192.16.2.2/32 comment="==================================WAN 67\
    ==================================" disabled=no interface=WAN-67 network=\
    192.16.2.1
  
  
  /ip dhcp-server config
  set store-leases-disk=5m
  /ip dhcp-server network
  add address=192.168.2.0/24 dhcp-option="" dns-server=\
    217.218.127.127,4.2.2.4,8.8.8.8 gateway=192.168.2.1 ntp-server="" \
    wins-server=""
  /ip dns
  set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=20000KiB \
    max-udp-packet-size=4096 servers=217.218.128.128,8.8.8.8,4.2.2.4
  
  
  /ip firewall mangle
  add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=WAN-66 \
    new-connection-mark=WAN-66_conn passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=WAN-67 \
    new-connection-mark=WAN-67_conn passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=pppoe-link \
    new-connection-mark=WAN-ADSL_conn passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=pppoe-202 \
    new-connection-mark=WAN-ADSL_conn passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=pppoe-921 \
    new-connection-mark=WAN-ADSL_conn passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=pppoe-554 \
    new-connection-mark=WAN-ADSL_conn passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN-66_conn disabled=no \
    new-routing-mark=to_WAN-66 passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN-67_conn disabled=no \
    new-routing-mark=to_WAN-67 passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN-ADSL_conn disabled=\
    no new-routing-mark=to_WAN-ADSL passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=\
    !local in-interface=LOCAL-OUT new-connection-mark=WAN-66_conn \
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:3/0
  add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=\
    !local in-interface=LOCAL-OUT new-connection-mark=WAN-67_conn \
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:3/1
  add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=\
    !local in-interface=LOCAL-OUT new-connection-mark=WAN-ADSL_conn \
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:3/2
  add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=WAN-66_conn \
    disabled=no in-interface=LOCAL-OUT new-connection-mark=WAN-66_conn \
    passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=WAN-67_conn \
    disabled=no in-interface=LOCAL-OUT new-connection-mark=WAN-67_conn \
    passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=WAN-ADSL_conn \
    disabled=no in-interface=LOCAL-OUT new-connection-mark=WAN-ADSL_conn \
    passthrough=yes
  /ip firewall nat
  add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=WAN-66
  add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=WAN-67
  add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=pppoe-link
  
  
  
  /ip route
  add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    192.16.0.1 routing-mark=to_WAN-66 scope=30 target-scope=10
  add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    192.16.2.1 routing-mark=to_WAN-67 scope=30 target-scope=10
  add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-link \
    routing-mark=to_WAN-ADSL scope=30 target-scope=10
  add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    pppoe-link scope=30 target-scope=10
  add check-gateway=ping disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    192.16.0.1 scope=30 target-scope=10
  add check-gateway=ping disabled=no distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    192.16.2.1 scope=30 target-scope=10
  آخرین ویرایش توسط OmidSystem; در تاریخ/ساعت 2014/01/03, 10:05 PM.


 • #2
  با تشکر از دوستان خودم حلش کردم مشکل از اینجا بود
  کد:
  add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN-66_conn disabled=\
    no in-interface=LOCAL-OUT new-routing-mark=to_WAN-66 passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN-67_conn disabled=\
    no in-interface=LOCAL-OUT new-routing-mark=to_WAN-67 passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN-ADSL_conn \
    disabled=no in-interface=LOCAL-OUT new-routing-mark=to_WAN-ADSL \
    passthrough=yes
  اینم عکس از نتیجه موفقیت آمیز لود بالاسینگ

  http://upload.tehran98.com/upme/uplo...6f70293a91.jpg
  کل تنظیمات mangle اگه فرصت کنم سعی می کنم تصویری و با فیلم توضیح بدم تا شر لود بالانسینگ از بخش میکروتیک برچیده بشه :-)
  کد:
  /ip firewall mangle
  کد:
  add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=WAN-66 \
    new-connection-mark=WAN-66_conn passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=WAN-67 \
    new-connection-mark=WAN-67_conn passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=pppoe-link \
    new-connection-mark=WAN-ADSL_conn passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN-66_conn disabled=no \
    new-routing-mark=to_WAN-66 passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN-67_conn disabled=no \
    new-routing-mark=to_WAN-67 passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN-ADSL_conn disabled=no \
    new-routing-mark=to_WAN-ADSL passthrough=yes
  add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local \
    in-interface=LOCAL-OUT new-connection-mark=WAN-66_conn passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:3/0
  add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local \
    in-interface=LOCAL-OUT new-connection-mark=WAN-67_conn passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:3/1
  add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local \
    in-interface=LOCAL-OUT new-connection-mark=WAN-ADSL_conn passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:3/2
  add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN-66_conn disabled=\
    no in-interface=LOCAL-OUT new-routing-mark=to_WAN-66 passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN-67_conn disabled=\
    no in-interface=LOCAL-OUT new-routing-mark=to_WAN-67 passthrough=yes
  add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN-ADSL_conn \
    disabled=no in-interface=LOCAL-OUT new-routing-mark=to_WAN-ADSL \
  
  passthrough=yes

  آخرین ویرایش توسط OmidSystem; در تاریخ/ساعت 2014/01/04, 09:25 AM.

  کامنت

  در حال انجام ...
  X