این آموزش جهت تنظیم ویندوز برای وصل شدن به سرور VPN لینوکسی که POPTOP بر روی آن نصب است تهیه شده است