من قصد فروش یک رادیو میکروتک را در سایت دیوار دارم ونیاز دارم قبل از انجام آن از سلامت...